ព័ត៌មាន

នៅទំព័រនេះ ពួកយើងសូមបង្ហាញអំពីភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន ក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់ពួកយើងដែលត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ ពួកយើងតែម្នាក់មិនអាចនិយាយអោយបានទាំងអស់អំពីគុណភាពផលិតផលបានឡើយ ដូច្នេះ យើងត្រូវការការចូលរួមពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីអោយសេវាកម្ម និងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនត្រូវបានគេស្គាល់កាន់តែច្រើនឡើងៗ។ ពួកយើងសង្ឃឹមថា នឹងអាចស្វែងរកអ្នកដែលពេញចិត្តនឹងការងាររបស់ពួកយើងក៏ដូចជាចង់ចូលរួមជាមួយពួកយើង។ ពួកយើងតែងតែឈានទៅមុខជានិច្ច ដូចនេះ ដៃគូរជំនួញពិតជាសំខាន់ចំពោះពួកយើង។

Rose grand opening ceremony

ទាក់ទងជាមួយពួកយើង

ក្រសួង​ដែនដី ៖ អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ប្រកាស​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ដី ដើម្បី​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ជៀស​ផុត​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ប្រជាពលរដ្ឋ​៥​ទៅ​៦​គ្រួ​សារបាន​ប្រកបរបរ​​លក់​ស្មៅ​សម្រាប់​ឱ្យ​សត្វ​គោ​ស៊ី ហើយ​មុខ​របរ​មួយ​នេះ​វា​អាច​ជួយ​សម្រាល​ជីវភាព​នៅ​ក្នុង​គ្រួសារ​មួយ​ចំណែក​ផង​ដែរ ប៉ុន្តែ...

TOP NEWS: Cambodia Seizes $7.4M in Cash without Source: Interior Minister

Phnom Penh (FN), July 11 - Cambodia has confiscated an overall of USD 7.4 million at the international border, according Interior Minister Sar Kheng. Speaking to the press after closing the 30th World People's Day, the minister confirmed that the...

TOP NEWS: Cambodia Seizes $7.4M in Cash without Source: Interior Minister

Phnom Penh (FN), July 11 - Cambodia has confiscated an overall of USD 7.4 million at the international border, according Interior Minister Sar Kheng. Speaking to the press after closing the 30th World People's Day, the minister confirmed that the...

ក្រសួង​ដែនដី ៖ អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ប្រកាស​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ដី ដើម្បី​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ជៀស​ផុត​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ប្រជាពលរដ្ឋ​៥​ទៅ​៦​គ្រួ​សារបាន​ប្រកបរបរ​​លក់​ស្មៅ​សម្រាប់​ឱ្យ​សត្វ​គោ​ស៊ី ហើយ​មុខ​របរ​មួយ​នេះ​វា​អាច​ជួយ​សម្រាល​ជីវភាព​នៅ​ក្នុង​គ្រួសារ​មួយ​ចំណែក​ផង​ដែរ ប៉ុន្តែ...

TOP NEWS: Cambodia Seizes $7.4M in Cash without Source: Interior Minister

Phnom Penh (FN), July 11 - Cambodia has confiscated an overall of USD 7.4 million at the international border, according Interior Minister Sar Kheng. Speaking to the press after closing the 30th World People's Day, the minister confirmed that the...

TOP NEWS: Cambodia Seizes $7.4M in Cash without Source: Interior Minister

Phnom Penh (FN), July 11 - Cambodia has confiscated an overall of USD 7.4 million at the international border, according Interior Minister Sar Kheng. Speaking to the press after closing the 30th World People's Day, the minister confirmed that the...

ក្រសួង​ដែនដី ៖ អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ប្រកាស​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ដី ដើម្បី​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ជៀស​ផុត​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ប្រជាពលរដ្ឋ​៥​ទៅ​៦​គ្រួ​សារបាន​ប្រកបរបរ​​លក់​ស្មៅ​សម្រាប់​ឱ្យ​សត្វ​គោ​ស៊ី ហើយ​មុខ​របរ​មួយ​នេះ​វា​អាច​ជួយ​សម្រាល​ជីវភាព​នៅ​ក្នុង​គ្រួសារ​មួយ​ចំណែក​ផង​ដែរ ប៉ុន្តែ...

TOP NEWS: Cambodia Seizes $7.4M in Cash without Source: Interior Minister

Phnom Penh (FN), July 11 - Cambodia has confiscated an overall of USD 7.4 million at the international border, according Interior Minister Sar Kheng. Speaking to the press after closing the 30th World People's Day, the minister confirmed that the...

TOP NEWS: Cambodia Seizes $7.4M in Cash without Source: Interior Minister

Phnom Penh (FN), July 11 - Cambodia has confiscated an overall of USD 7.4 million at the international border, according Interior Minister Sar Kheng. Speaking to the press after closing the 30th World People's Day, the minister confirmed that the...